Festlokaler, mötesplatser och aktiviteter
- allt om föreningshus i Finland

Säkerhet

 

Utdrag ur räddningslagen (13.6.2003/468)

8 §  Egen beredskap

De som äger eller innehar en byggnad eller som utövar industri- eller affärsverksamhet samt ämbetsverk, inrättningar och andra sammanslutningar är skyldiga att på ifrågavarande plats och i sin verksamhet förebygga uppkomsten av farliga situationer samt att ha beredskap att vid överhängande fara skydda människor, egendom och miljön och att vidta sådana räddningsinsatser som de på egen hand förmår göra.


9 §  Planeringsskyldighet

Räddningsmyndigheterna samt andra i 6 § avsedda myndigheter och sammanslutningar som har uppgifter eller skall ge handräckning inom räddningsväsendet är skyldiga att i samråd göra upp behövliga planer för räddningsväsendet. Dessa myndigheter och sammanslutningar skall lämna räddningsmyndigheterna utredning över sina tillgängliga resurser för räddningsverksamheten.

För de områden där det finns en kärnanläggning som avses i 3 § 1 mom 5 punkten i kärnenergilagen (990/1987), en produktionsanläggning som medför risk för storolycka och som avses i 15 § i förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) eller en deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka och som avses i 45 a § 2 mom. i miljöskyddslagen (86/2000) ska det lokala räddningsväsendet i samråd med verksamhetsutövaren i fråga göra upp en räddningsplan för en eventuell olycka i anläggningen. När planen görs upp ska de invånare som riskerar att utsättas för fara höras, information ges om planen och samarbete bedrivas i tillräcklig grad med myndigheterna i berörda och angränsande områden. (23.5.2008/348)

En räddningsplan för de åtgärder som avses i 8 § skall göras upp för sådana i förordning av statsrådet angivna byggnader eller andra objekt där person- och brandsäkerheten eller miljön kan antas vara utsatt för stor risk eller skadorna till följd av en eventuell olycka vara allvarliga. Närmare bestämmelser om innehållet i räddningsplanen kan vid behov meddelas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av inrikesministeriet kan bestämmelser som preciserar planeringsskyldigheten enligt 1 och 2 mom vid behov meddelas.

Verksamhetsområde

small_lok_269 Gjallarhorn
Korpo
small_lok_103 Hammarbo
Hammarland
Rökbastun
small_lok_87 Furuborg
Kuggom
Gerby UF
Vasa